• Thu. May 30th, 2024

one x bet customer care numberxoslot 888

  • Home
  • ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อปี

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อปี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ในกรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิในการเ…